Algemene voorwaarden

 

Leveringsvoorwaarden van : "Glassplinters"
gevestigd te: Warmond Herenweg 38 2361ES 


 Artikel 1. Definities 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
opdrachtgever: de wederpartij van Glassplinters

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Glassplinters en een opdrachtgever waarop Glassplinters deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Glassplinters.

 Artikel 3. Offertes 
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. 
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven
3. Er geldt een minimum bestelling van 5€.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 
1. Glassplinters zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2 Als wij een opdracht aanvaarden en daarvoor exclusief materialen moeten bestellen, dient de opdrachtgever de helft van overeengekomen bedrag vooraf te betalen.

3 Het is niet mogelijk om deze materialen te retourneren.

Artikel 5. Gebreken; klachttermijnen 
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk met foto van de schade te worden gemeld aan Glassplinters.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Glasplinters de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever met foto van de schade kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Glassplinters kan aansprakelijk worden gesteld voor niet meer dan de waarde van de levering bij breuk tijdens verzending.

Artikel 7: Persoonsgegevens

11.1 Indien u een bestelling plaatst bij Glassplinters, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Glassplinters. Glassplinters houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. .

11.2 Een aankoop via de webshop kunt u betalen d.m.v. vooruitbetaling.

 

© 2013 Glassplinters 

Verder